Biokaasun ja lietteen hyötykäyttö

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla syntyy jätevesilietteen mädätysprosessin lopputuotteena biokaasua ja lietettä. Biokaasu otetaan talteen ja hyödynnetään puhdistamolla tarvittavan sähkön ja lämmön tuotannossa. Biokaasun hyötykäytön ansiosta Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on sähkön ja lämmön suhteen lähes omavarainen.

Biokaasun hyötykäyttö vähentää myös jäteveden puhdistuksen kasvihuonekaasupäästöjä ilmaan. Biokaasun koostumuksesta noin 66 % on metaania, joka on kasvihuonekaasuna moninkertaisesti voimakkaampaa kuin sen palamistuotteena syntyvä hiilidioksidi. Jäteveden puhdistuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 0,3 % Kuopion kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Mädätys vähentää myös syntyvän lietteen määrää ja parantaa olennaisesti sen hygieenistä laatua. Mädätetty liete hyödynnetään viheralueiden maisemoinnissa.