Jätevedenpuhdistus

Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Melalahdessa,  Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Nilsiässä on paikalliset jätevedenpuhdistamot. Maaningan alueen jätevedet käsitellään Siilinjärven puhdistamolla. Juankosken keskustaajaman ja Muuruveden alueen jätevedet käsitellään Juankosken keskustan yhteispuhdistamossa. Säyneisen alueella on oma pienpuhdistamo.

Lehtoniemessä käsitellään noin 80 000, Melalahdessa noin 800, Kurkimäessä noin 600, Vehmersalmella noin 700, Karttulassa noin 1600 ja Nilsiässä noin 1800 asukkaan jätevedet. Maaningalta Siilinjärvelle pumpataan noin 1300 asukkaan jätevedet. Juankosken keskustaajamassa käsitellään taajaman noin 2400 asukkaan ja Muuruveden noin 300 asukkaan jätevedet. Säyneisellä käsitellään noin 200 asukkaan jätevedet.

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on aktiivilietelaitos, jossa fosforinpoistoa on tehostettu rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistusprosessissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Jälkikäsittely tehdään jatkuvatoimisella hiekkasuotimella. Puhdistetut vedet johdetaan Etelä-Kallaveteen.

Melalahden, Kurkimäen ja Vehmersalmen  jätevedenpuhdistamot ovat toimintaperiaatteeltaan biologiskemiallisia bioroottorilaitoksia. Niissä puhdistustulosta on parannettu esiselkeytyksellä ja kemiallisesti alumiinisulfaatilla. Melalahdessa puhdistetut vedet johdetaan Melaveteen, Kurkimäen puhdistamolta Paasipuroon ja Vehmersalmessa Suvasveteen.

Karttulan yksilinjaisessa rinnakkaissaostuksella varustetussa biologiskemiallisessa puhdistamossa käsitellyt vedet ohjataan Pörönpuroa pitkin Virmasveteen. Myös Nilsiässä on käytössä rinnakkaissaostuslaitos josta puhdistetut jätevedet ohjataan purkuputkessa Syvärin Liestynselälle. Juankosken keskustaajaman rinnakkaissaostuslaitoksessa puhdistetut vedet ohjataan Akonveteen. Säyneisen puhdistamolla käsitellyt vedet johdetaan Pieni-Säyneiseen.

Kaikkien puhdistamoiden toimintaa valvotaan kaukovalvontajärjestelmän avulla Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolta.

Kaikkien puhdistamoiden toiminta on ollut lupaehtojen mukaista.


Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on ollut käytössä vuodesta 1974 lähtien. Vuonna 2013 alkanut ja vuonna 2015 päättynyt laajamittainen saneeraus tuli ajankohtaiseksi laitoksen iän ja kiristyneiden ympäristölupavaatimusten vuoksi.