Vesiensuojelulla pidämme huolta luonnonvarasta

Kaikella toiminnalla on vaikutus veteen ja koko ympäristöön. Vedenhankintalähteiden suojelu nähdään Kuopion Vedessä sijoituksena tulevaisuuteen. Suojelutoimenpiteiden tavoitteena on turvata pohjaveden laatu ja määrä, ja ne kattavat myös rantaimeytysvesistöt.

Me Kuopion Vedessä seuraamme aktiivisesti oman toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja otamme ympäristönäkökohdat myös huomioon kaikessa toiminnassa. Jänneniemen vedenottamolla on laaja ympäristövaikutusten seurantaohjelma. Vedenottoluvan mukaisen tarkkailuohjelman lisäksi tutkitaan muun muassa rantaimeytyksen vaikutuksia pohjaveden laatuun sekä vedenhankintavesistöön.

Jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksia purkuvesistöjen tilaan seurataan kuormitustarkkailuohjelmien mukaisesti. Lehtoniemen keskuspuhdistamon purkualueen paikallisia vesistövaikutuksia pyritään vähentämään syvänteiden talviaikaisella hapetuksella sekä kalanpoikasistutuksin. Tavoitteena on myös jatkuvasti lisätä puhdistamon energiatehokkuutta sekä parantaa prosessien ja viemäriverkoston toimintavarmuutta.