Jätevedenpuhdistus

Kuopion kaupunkialueen jätevedet käsitellään Lehtoniemen keskuspuhdistamolla. Siilinjärven Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Siilinjärven ja Maaningan jätevedet. Kuopion maaseututaajamissa on lisäksi omia pienempiä puhdistamoita.

Puhdistusprosessit pitävät sisällään jäteveden mekaanista esikäsittelyä, biologista ja kemiallista käsittelyä sekä lietteen käsittelyä. Roskat jäävät esikäsittelyssä välpille ja hiekanerotukseen ja päätyvät jätekeskukseen. Vesiaines jatkaa matkaansa vesiprosessiin.

Biologisella mikrobitoiminnalla ja sopivilla kemikaalilisillä jätevedestä poistetaan orgaanista ainesta, typpeä ja fosforia niin, että puhdistamon purkuputken suulla vesi on taas puhdasta ja palautettavissa takaisin luonnon kiertokulkuun.

Hyppää virtuaalikopterin kyytiin ja käy kurkkaamassa yläilmoista Saaristokaupungin Helmeä, Lehtoniemen keskuspuhdistamoa. Tänne kaupunkialueen kuopiolaisten ”lirraakset ja lorraakset” päätyvät käsiteltäväksi. (Video, YouTube linkki)

Puhdistamoiden puhdistustulokset

Jäteveden puhdistamisen vähimmäistason määrittää puhdistamokohtainen ympäristölupa. Lupapäätös asettaa purkuvesistön tilaan peilaten raamit, joiden mukaan puhdistamoiden prosessit mitoitetaan. Puhdistamoille tulevan jäteveden määrä ja laatu määrittelevät prosesseille tarvittavat pinta-alat ja sen, kuinka paljon puhdistamiseen tarvitaan energiaa ja kemikaaleja.Vesistön näkövinkkelistä jätevedenpuhdistamot ovat kulkeutumisväyliä yhdyskuntien tuottamille jätevesille. Käsittelyn aikana puhdistamoille tulevan jäteveden kuormituksesta saadaan pois suurin osa orgaanisesta aineksesta, fosforista ja typestä.

Jätevedenpuhdistuksen tasoa tarkkaillaan puhdistamoittain ympäristölupien mukaisten kuormitustarkkailuohjelmien edellyttämällä tavalla. Lisäksi jäteveden laatua tarkkaillaan omavalvontana. Kaikki puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin ympäristöluvissa edellytetyt vaatimukset. Puhdistamokohtaiset tulokset löytyvät alla olevasta linkistä.

Puhdistamoiden puhdistustulokset vuosikeskiarvot 2018 (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Viemäriin vain oikeat asiat

Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin, kun sitä käytetään oikein. Viemärin kautta puhdistamolle menee tällöin vain tiski- ja pesuvesi, vessapaperi ja vessahädän lopputuote. Viemäriä ei ole tarkoitettu roskakoriksi. Viemäriin sopimattomat aineet, kuten jätteet, nesteet, rasva ja lääkkeet aiheuttavat ikäviä ja kalliita ongelmia kiinteistön omissa viemäreissä, viemäriverkostossa ja pumppaamoilla sekä lisääntynyttä puhdistustarvetta jätevedenpuhdistamoilla. (Video, YouTube linkki)

Linkit

www.pytty.fi

www.vaarallinenjate.fi

Biokaasulla energiaa

Lehtoniemen keskuspuhdistamolla syntyy jätevesilietteen mädätysprosessin lopputuotteena biokaasua ja lietettä. Biokaasu otetaan talteen ja hyödynnetään puhdistamolla tarvittavan sähkön ja lämmön tuotannossa. Biokaasuenergialla tuotetaan kokonaan puhdistamon tarvitsema lämpöenergia ja n. 70 % prosessien tarvitsemasta sähköenergiasta. Prosessista jäävä loppuliete toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselle, jossa lietteestä tiristellään loputkin energiat ja ravinteet hyötykäyttöön.

Biokaasun hyötykäyttö vähentää myös jäteveden puhdistuksen kasvihuonekaasupäästöjä ilmaan. Biokaasun koostumuksesta noin 66 % on metaania, joka on kasvihuonekaasuna moninkertaisesti voimakkaampaa kuin sen palamistuotteena syntyvä hiilidioksidi. Jäteveden puhdistuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 0,3 % Kuopion kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.