Veden laatu

Veden käsittely

Kaupunkialueelle ja sitä ympäröiville vesiosuuskuntien alueille talousvesi tulee kahdelta päävedenottamolta. Vesi on pääosin rantaimeytyvää tekopohjavettä. Maaseututaajamissa Vehmersalmella, Karttulassa, Melalahdessa, Nilsiässä, Maaningalla ja Juankoskella juodaan pohjavettä ja alueilla on paikalliset vedenottamot.

Talousveden laadun kannalta tärkein vedenkäsittelyprosessi tapahtuu raakaveden muodostumisalueella harjussa, kun sadevedestä muodostuva pohjavesi sekä järvivedestä rantojen kautta imeytyvä tekopohjavesi muodostuvat. Suotautumisen aikana maaperä poistaa vedestä tehokkaasti humusta ja mikrobeja.

 

Rantaimeytyksen prosessit ovat samankaltaisia kuin pohjaveden muodostumisessa. Ne tapahtuvat kuitenkin pohjaveden muodostumista nopeammin, minkä vuoksi vettä voidaan tuottaa rantaimeytyksellä suurempia määriä.  Imeytyminen harjuun käynnistyy, kun hyvin vettä johtava harju rajautuu vesistöön ja vedenotto aloitetaan. Suotautumisen aikana järviveden laatu muuttuu pohjaveden kaltaiseksi. Suotautumisaika vaikuttaa tekopohjaveden laatuun ja käsittelytarpeeseen.

Veden suotautuminen harjussa kuluttaa happea. Hapeton vesi puolestaan liuottaa maaperästä rautaa ja mangaania, jotka on molempien kaupunkialueen päävedenottamoiden raakavedestä poistettava. Käsittelyn jälkeen vesi desinfioidaan klooraamalla ja johdetaan käyttöön. Desinfiointi tehdään, jotta veden mikrobiologinen laatu voidaan turvata verkoston viimeisellekin asiakkaalle. Maaseututaajamien pienemmillä ottamoilla pohjaveden käsittelyksi riittää ainoastaan pH:n nosto ja desinfiointi ultraviolettivalolla.

 

Veden laatu

Kuopion Vesi Oy toimittaa vettä omille toiminta-alueilleen sekä useiden vesiosuuskuntien alueille. Kaikki vedenjakelualueet löytyvät kartalta alla olevasta linkistä.

Vedenjakelualueet (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Veden laatua seurataan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisena Kuopissa toimii kaupungin ympäristöterveyshuolto ja Siilinjärvellä kunnan ympäristöterveyshuolto. Valvontatutkimusohjelman mukainen seuranta kattaa kaikki vedenjakelualueiden vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä verkostot. Lisäksi Kuopion Vesi tekee omavalvontana veden laadun tarkkailua kaikilla omilla vedenottamoillaan sekä vesijohtoverkostossa.

Kuopion Vedessä on parhaillaan käynnissä talousveden laatua uhkaavien riskien arvioinnin tarkentaminen. Työ tehdään maailman terveysjärjestö WHO:n ns. Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti niin, että kaikki vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankintalähteeltä kuluttajan hanaan saakka käydään yksityiskohtaisesti läpi. Työssä tunnistetaan  ja arvioidaan talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät  sekä määritellään, miten niitä hallitaan, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata. Riskien arviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se toteutetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Lopullisen riskinarvion hyväksyy terveydensuojeluviranomainen.

Veden laatu täyttää kaikilla vedenjakelualueilla hyvin talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Vedenlaatutiedot jakelualueittain löytyvät alla olevista linkeistä.

Kuopion vedenlaatutiedot kuukausittain 2020 (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Kuopion vuosiraportti 2019 (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)